เกียวกับเรา

บริษัท นาโน ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด


ตั้งอยู่เลขที่ 24/5 หมู่ 2 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ (Water treatment), การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) เพื่อมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

     นโยบาย และเป้าหมายคุณภาพ
"มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด" โดยยึดหลัก

        • ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ
        • พัฒนาคุณภาพบุคลากร, การปฏิบัติงาน และการบริหารงานของบริษัท ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
        • มุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด
นาโน ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

      • ยกระดับหน่วยงานให้มีมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับการบริการ
      • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
      • ปฏิบัติงานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดี และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
      • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร


มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด