เกี่ยวกับเรา

บริษัท นาโน ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

NANO SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD.

ตั้งอยู่เลขที่ 57/292 ซอยนิมิตใหม่ 9 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่าย เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติ เครื่องบรรจุน้ำถังอัตโนมัติ เครื่องแพ็กฟิล์มหด จำหน่ายอุปกรณ์ ล้างถังภายนอก หัวล้างขวด เครื่องล้างขวด เครื่องล้างถัง เครื่องกรองน้ำRO เครื่องบรรจุน้ำแก้ว เครื่องบรรจุขวดน้ำดื่ม กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ เครื่องแพ็กขวดโหล สารกรองน้ำ ใส้กรองน้ำ น้ำยาเคมี ถังสแตนเลส เครื่องหยอดเหรียญน้ำและน้ำแข็ง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมมอเตอร์
รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ถังกรองน้ำเหล็ก ถังกรองน้ำสแตนเลส เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องบรรจุน้ำอัตโนมัติ เครื่องแพ็กฟิล์มหด สารกรองไพโรลูไซด์ การดูแลรักษาคุณภาพน้ำในระบบโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำ (Water Treatment), การบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) เพื่อมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

นโยบาย และเป้าหมายคุณภาพ

"มุ่งมั่นบริการ พัฒนาคุณภาพ เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด"

โดยยึดหลัก
  • ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับที่ลูกค้าพึงพอใจ
  • พัฒนาคุณภาพบุคลากร, การปฏิบัติงาน และการบริหารงานของบริษัท ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด
บริษัท นาโน ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพให้เข้าใจทั่วทั้งองค์กร มีการกำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้เกิดคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • ยกระดับหน่วยงานให้มีมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับการบริการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  • ปฏิบัติงานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดี และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร